OIML E1

Fenster minimieren
Gewichtssatz KERN 303-02

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 50 g

€ 1.680,00 *
Gewichtssatz KERN 303-024

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 50 g

€ 1.630,00 *
Gewichtssatz KERN 303-026

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 50 g

€ 1.650,00 *
Gewichtssatz KERN 303-03

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 100 g

€ 1.870,00 *
Gewichtssatz KERN 303-034

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 100 g

€ 1.820,00 *
Gewichtssatz KERN 303-036

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 100 g

€ 1.820,00 *
Gewichtssatz KERN 303-04

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 200 g

€ 2.190,00 *
Gewichtssatz KERN 303-044

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 200 g

€ 2.140,00 *
Gewichtssatz KERN 303-046

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 200 g

€ 2.160,00 *
Gewichtssatz KERN 303-05

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 500 g

€ 2.520,00 *
Gewichtssatz KERN 303-054

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 500 g

€ 2.470,00 *
Gewichtssatz KERN 303-056

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 500 g

€ 2.490,00 *
Gewichtssatz KERN 303-06

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 1 kg

€ 3.050,00 *
Gewichtssatz KERN 303-064

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 1 kg

€ 3.090,00 *
Gewichtssatz KERN 303-066

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 1 kg

€ 3.180,00 *
Gewichtssatz KERN 303-07

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 2 kg

€ 4.460,00 *
Gewichtssatz KERN 303-074

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 2 kg

€ 4.370,00 *
Gewichtssatz KERN 303-076

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 2 kg

€ 4.350,00 *
Gewichtssatz KERN 303-08

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 5 kg

€ 5.770,00 *
Gewichtssatz KERN 303-084

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 5 kg

€ 5.570,00 *
Gewichtssatz KERN 303-086

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 5 kg

€ 5.610,00 *
Gewichtssatz KERN 303-09

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 10 kg

€ 7.690,00 *
Gewichtssatz KERN 303-096

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 10 kg

€ 7.540,00 *
Gewichtssatz KERN 304-02

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 50 g

€ 950,00 *
Gewichtssatz KERN 304-024

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 50 g

€ 900,00 *
Gewichtssatz KERN 304-026

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 50 g

€ 920,00 *
Gewichtssatz KERN 304-03

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 100 g

€ 1.120,00 *
Gewichtssatz KERN 304-034

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 100 g

€ 1.070,00 *
Gewichtssatz KERN 304-036

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 100 g

€ 1.090,00 *
Gewichtssatz KERN 304-04

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 200 g

€ 1.540,00 *
Gewichtssatz KERN 304-044

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 200 g

€ 1.490,00 *
Gewichtssatz KERN 304-046

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 200 g

€ 1.510,00 *
Gewichtssatz KERN 304-05

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 500 g

€ 1.850,00 *
Gewichtssatz KERN 304-054

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 500 g

€ 1.800,00 *
Gewichtssatz KERN 304-056

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 500 g

€ 1.820,00 *
Gewichtssatz KERN 304-06

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 1 kg

€ 2.290,00 *
Gewichtssatz KERN 304-064

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 1 kg

€ 2.210,00 *
Gewichtssatz KERN 304-066

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 1 kg

€ 2.230,00 *
Gewichtssatz KERN 304-07

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 2 kg

€ 3.650,00 *
Gewichtssatz KERN 304-074

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 2 kg

€ 3.570,00 *
Gewichtssatz KERN 304-076

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 2 kg

€ 3.590,00 *
Gewichtssatz KERN 304-08

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 5 kg

€ 4.790,00 *
Gewichtssatz KERN 304-084

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 5 kg

€ 4.670,00 *
Gewichtssatz KERN 304-086

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 5 kg

€ 4.690,00 *
Gewichtssatz KERN 304-09

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 10 kg

€ 6.610,00 *
Gewichtssatz KERN 304-096

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g - 10 kg

€ 6.490,00 *
Prüfgewicht KERN 307-01

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 g
Bauform: Knopf

€ 101,00 *
Prüfgewicht KERN 307-02

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 2 g
Bauform: Knopf

€ 110,00 *
Prüfgewicht KERN 307-03

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 5 g
Bauform: Knopf

€ 113,00 *
Prüfgewicht KERN 307-04

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 10 g
Bauform: Knopf

€ 122,00 *
Prüfgewicht KERN 307-05

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 20 g
Bauform: Knopf

€ 129,00 *
Prüfgewicht KERN 307-06

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 50 g
Bauform: Knopf

€ 153,00 *
Prüfgewicht KERN 307-07

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 100 g
Bauform: Knopf

€ 192,00 *
Prüfgewicht KERN 307-08

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 200 g
Bauform: Knopf

€ 235,00 *
Prüfgewicht KERN 307-09

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 500 g
Bauform: Knopf

€ 310,00 *
Prüfgewicht KERN 307-11

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 kg
Bauform: Knopf

€ 495,00 *
Prüfgewicht KERN 307-12

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 2 kg
Bauform: Knopf

€ 700,00 *
Prüfgewicht KERN 307-13

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 5 kg
Bauform: Knopf

€ 1.200,00 *
Prüfgewicht KERN 307-14

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 10 kg
Bauform: Knopf

€ 1.850,00 *
Prüfgewicht KERN 307-15

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 20 kg
Bauform: Knopf

€ 4.960,00 *
Prüfgewicht KERN 307-16

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 50 kg
Bauform: Knopf

€ 8.500,00 *
Prüfgewicht KERN 308-31

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-32

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 2 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-33

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 5 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-34

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 10 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-35

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 20 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-36

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 50 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-37

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 100 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-38

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 200 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Prüfgewicht KERN 308-39

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 500 mg
Bauform: Draht

€ 89,00 *
Gewichtssatz KERN 308-42

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 500 mg

€ 940,00 *
Gewichtssatz KERN 308-426

OIML-Klasse: E1
Nennwert: 1 mg - 500 mg

€ 910,00 *